MAINTENANCE MANUAL / NÁVOD NA ÚDRŽBU

 

 Návod na údržbu AJ
Our knives have a lifetime warranty. However, in order to keep your knife serving you for many years, you need to take good care of it.
If you follow the instructions below, your ACTA NON VERBA knife will last a lifetime.
However, if you can, entrust the maintenance and sharpening of your knife to an expert.

SHARPENING
Use sharpeners from our range. You can also use an sandinng belt, a flat sanding stone with suitable grain size for both dry and underwater grindin. Flat, bar, disc, broach or "V" sharpeners. Use leather pulling belts for perfect sharpening.
When you sharpening, use the accessories and oils recommended by your sharpeniing tools manufacturer.
CLEANING
After each use, clean the knife with a wet cloth. In the event of greater contamination of the knife or sheath (eg with blood, dust, sand, etc.), use a jet of running water. Subsequently, wipe thoroughly with a dry cloth and lubricate all components. Colapsible knives are recommended to be disassembled, dried and lubricated after cleaning with water.
Never use chemical cleaners, fuels or detergents containing abrasives.
Do not wash in the dishwasher!
LUBRICATION
Use a knife maintenance oil for treatment and preservation.
Use the ANV SPECIAL GREASE included in the knife package to lubricate the colapsible knives mechanism.
MAINTENANCE OF SHEATH
If the Kydex sheath is dirty with blood, dust, sand, etc., use a jet of running water. For such a case, the Kydex sheath is provided with a cleaning hole.
Kydex sheath can be treated with knife maintenance oil or silicone oil.
Leather sheath just treat them with a suitable leather care lotion containing beeswax.
STORAGE
For long-term storage, use the original ANV box in which you purchased the knife. Lubricate the knife thoroughly before storing, then store in a dry room at room temperature.

WHAT YOU SHOULD NOT DO WITH THE KNIFE
Do not wash the knife or sheath in the dishwasher.
Do not use the knife as a screwdriver.
Do not cut, sting, or cut hard materials such as metals, stone, hardwood, hardened plastics, glass, composite materials, and the like.
Avoid contact between the knife and the salt water  (not for diving models and knives marked "Salt Water Resistant").

 WARNING
All ACTA NON VERBA knives is extremely sharp. Be careful when unpacking and then handling the knife. Risk of injury!
If you choose to wear a knife on your neck, use only ANV safety ball chain. Never use ropes, ropes, enclosed Paracords  or other solid materials to hang the neck knife. Keep your knife out of the reach of children. A knife is a weapon. Treat yourself accordingly.
When traveling with your knife, read the laws of your destination. Some knife designs (one-handed opening) or some dimensions (blade length, total length) may be restricted or prohibited by local law.

 ANV Knives Warranty Service,
Pražská 1647, 676 02 Moravské Budějovice
Czech Republic.
+420 603 732 721
janicek@anvknives.com

 


 

 

Návod na údržbu

Naše nože mají doživotní záruku. Aby vám však nůž vydržel sloužit dlouhá léta, je třeba se o něj dobře starat.
Pokud se budete vždy řídit níže uvedenými pokyny, Váš nůž ACTA NON VERBA vám vydrží celý život.
Pokud však můžete, svěřte údržbu a ostření vašeho nože odborníkovi.

OSTŘENÍ A BROUŠENÍ
K ostření nože používejte brousky z doplňkového programu ACTA NON VERBA KNIVES. Můžete také použít brusný pás (pásová bruska), plochý brusný kámen s vhodnou zrnitostí určený k broušení za sucha i pod vodou, ploché, tyčové, kotoučové, protahovací nebo V brousky. K dokonalému naostření použijte kožené obtahovací řemeny. Při ostření používejte postup, doplňky a oleje doporučené výrobcem vašeho brousku nebo brusné sady.
ČIŠTĚNÍ
Po každém použití očistěte nůž vlhkou látkou. V případě většího znečištění nože nebo pouzdra, například krví, prachem, pískem apod. použijte prudký proud tekoucí vody. Následně důkladně vytřete suchou látkou, vysušte a promažte všechny součásti. Zavírací nože doporučujeme po čištění proudem vody rozebrat, vysušit a promazat. Nikdy nepoužívejte chemická čistidla, paliva nebo mycí prostředky obsahující abrazivní látky.

Nemyjte v myčce,!
MAZÁNÍ
K ošetření a konzervaci čepele a dalších součástí použijte olej určený na údržbu nožů.

K mazání mechanismu zavírací nože používejte výhradně ANV SPECIAL GREASE, která je součástí balení nože.
ÚDRŽBA POUZDRA
V případě znečištění Kydexového pouzdra například krví, prachem, pískem apod. použijte prudký proud tekoucí vody. Pro takový případ je Kydexové pouzdro opatřeno odtokovým čistícím kanálkem.

Kydexová pouzdra lze ošetřit olejem na údržbu nožů, případně olejem na bázi silikonu.
Kožená pouzdra nikdy nemyjte, pouze je ošetřujte vhodným balzámem na kůži s obsahem včelího vosku.
UKLÁDÁNÍ
Pro dlouhodobé ukládání použijte originální krabici ANV ve které jste nůž zakoupili. Před uložením nůž důkladně promažte, následně uložte na suché místo s pokojovou teplotou.

CO BYSTE NEMĚLI S NOŽEM DĚLAT
Nemyjte v myčce nůž ani pouzdro.

Nepoužívejte nůž jako šroubovák nebo páčidlo.
Nesekejte, nebodejte a neřežte tvrdé materiály jako kovy, kámen, tvrdé dřevo, tvrzené plasty, sklo, kompozitní materiály apod.
Zabraňte styku nože a pouzdra se slanou vodou (neplatí pro potápěčské modely a nože označené „Salt Water Resistant“).

VAROVÁNÍ
Všechny nože ACTA NON VERBA odcházejí z naší továrny špičkově nabroušené a extrémně ostré. Buďte opatrní při rozbalování a následné manipulaci s nožem. Hrozí poranění!
Pokud se rozhodnete nosit nůž na krku, používejte výhradně ANV bezpečnostní kuličkový řetízek. Nikdy k zavěšení nože na krk nepoužívejte provazy, lana, přiložený Paracord, tkaničky nebo jiné pevné materiály. Hrozí poranění při zachycení závěsu o překážku.
Přiložený Paracord má nosnost 280 Kg (550 Liber). Myslete na to při zacházení s ním. 
Nože nepatří do rukou dětem. Ukládejte svůj nůž mimo dosah dětí.
Nůž je zbraň. Chovejte se podle toho při zacházení ním.
Při cestování s vaším nožem si dobře prostudujte zákony platné ve vaší cílové destinaci. Některá provedení nožů (jednoruké otvírání) nebo některé rozměry (délka ostří, celková délka) mohou být místním zákonem omezeny nebo zcela zakázány.

ANV Knives Warranty Service,
Pražská 1647, 676 02 Moravské Budějovice
Czech Republic.
+420 603 732 721
janicek@anvknives.com

 

 

FOLLOW ACTA NON VERBA

INSTAGRAM @anvknives