ABOUT US

About Kategorie Head 
   

 

 
 

ACTA NON VERBA - Actions not words.
What is courage without actions? What is wisdom without actions? What is kindness without actions? What is will for without actions?

There are so many words, sentences and phrases everywhere. Our world is overfilled with words, everybody has their own opinion and shares it with the world.
However, where are the actions?
What will we leave behind us? Will it be words? Or rather it will be actions and deeds? Will it be a built house, a born child, a planted tree? Or will it be a lot of excuses and given reasons why back then I could not, did not want, was not able, was not allowed, did not find the courage to do, preferred not to risk ...?
Only actions matter! Actions, starting from the most simple ones, such as feeding a child, up to building a spacecraft rocket. Our world is made up of actions. Only actions matter! Only  actions, only deeds, which we will take or not. Impulsive and long-planned actions. Everyday and extraordinary actions, fear inspiring and joyful.
Who would our ancestors be without actions? Who is our family, our nation without actions? Actions make a man and his nature. We are the result of actions, labor, deeds and decisions taken by our ancestors. Their actions bring us together with them. Actions and deeds are important!
The choice of how to act depends on us. We decide what action we will take.  We were gifted with a free will! And it is on us to make a right choice and to choose good actions and deeds. To choose the way of Abel, not Cain.
To choose today and here, courage or cowardice, good or evil.
Our actions are dower, which we will leave to our descendants, our beloved ones. They will take it from us. They will not remember our speech and words. Our actions will live in their memory.
Actions not words - ACTA NON VERBA

 

ACTA NON VERBA - Činy ne slova
Co je odvaha, bez činu? Co je moudrost bez činu? Co je laskavost bez činu? K čemu vůle bez činu? Všude je tak plno slov, vět a frází. Náš svět je přeplněn slovy, všichni mají názor a sdělují jej světu.

Ale kde jsou činy? Co po nás zůstane? Budou to slova? Nebo spíše činy, skutky? Bude to postavený dům, počaté dítě, zasazený strom? Anebo spousta výmluv a zdůvodnění, proč jsem tehdy nemohl, nechtěl, neuměl, nesměl, neodvážil se, raději neriskoval…?
Činy – na těch záleží! Činy, od těch nejobyčejnějších, jako je nakrmení dítěte až po stavbu raketoplánu. Náš svět je tvořen činy. Na nich záleží! Na činech, na skutcích, které uděláme a  ne  neuděláme. Na činech spontánních i na těch dlouze rozhodovaných. Na činech každodenních i těch výjimečných, obávaných i radostných.
Co by byli naši předci, když ne činy? Co je naše rodina, náš národ, když ne činy? Člověka činy tvoří, skutky jsou jeho podstata. My jsme důsledkem činů, práce, skutků a rozhodnutí a konání našich předků. A činy nás s nimi spojují.  Činy a skutky jsou důležité!
Na nás však záleží, jaké si zvolíme. Vždyť jsme nadáni svobodnou vůlí! A je jen na nás abychom volili dobře, volili skutky a činy dobré. Volili cestu Abela, ne Kaina. Volili dnes a tady, odvaha či zbabělost, dobro nebo zlo.
A naše činy jsou naše věna, která předáme našim potomkům, našim blízkým. Oni je od nás převezmou. Nevzpomenou si na naše řeči, na slova. V jejich paměti budou naše činy.
Činy ne slova - ACTA NON VERBA

 

SHAREHOLDERS

 

FOLLOW US

Youtube_ANVFacebook_ANVTwitter_ANVInstagram_ANVPinterest_ANV

 

FOLLOW ACTA NON VERBA

INSTAGRAM @anvknives