• Français
 • ZÁRUKA

  ANV ZÁRUKA

   

  Reklamační řád e-shopu ANV Knives  s.r.o.

   

  Děkujeme Vám za zakoupení produktu ANV. Prosím mějte na paměti, že nože ANV jsou konstruovány jako řezné nástroje

   

  Tento reklamační řád navazuje na všeobecné obchodní podmínky link, kdy na jedné straně stojí provozovatel eshopu:

   

  ANV Knives  s.r.o.

  IČ: 05522790

  se sídlem Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,

  zapsaná v OR Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 265089

  jako prodávající (dále jen „prodávající“)

   

  a na straně druhé stojí kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

   

  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

   

  Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

   

  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

  Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

   

  1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

   

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a 2158 a násl. občanského zákoníku).

   

  Záruční doba pro Spotřebitele činí 24 měsíců a pro podnikatele je 12 měsíců v souladu s podmínkami dodavatele.  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

   

  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.

   

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

   

  V případě spotřebitelských smluv se rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

   

  Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

   

  Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

   

  1. mechanickým poškozením zboží, (včetně tzv. “table test” a jiných destruktivních testů)
  2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  4. upravením zboží zákazníkem,
  5. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

   

  2. Postup při reklamaci

   

  Kupující je povinen před zasláním reklamovaného zboží kontaktovat prodávajícího na email info@anvknives.com s popisem problému včetně fotografií. S návrhem řešení se prodávající ozveme do 5 pracovních dnů. Po obdržení vyjádřeni kupující musí zaslat nebo sám dopravit prodávajícímu reklamované zboží na posouzení reklamace. Vzhledem k sortimentu e-shopu, který nenabízí věci velkých rozměrů či obtížné na přepravu prohlašují prodávající a kupující, že považují dopravu kupujícím za možnou bez neobvyklých potíží a překážek.

   

  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

   

  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

   

  O vyřízení reklamace je kupující spotřebitel informován elektronicky, telefonicky nebo písemně, a to ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí.

   

  U zákazníků podnikatelů bude výsledek reklamace sdělen do 30 dnů.

   

  Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

   

  Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) a kopii předchozí komunikace s reklamačním oddělením prodávajícího.

   

  V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

   

  Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován.

   

  Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

   

  Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

   

  3. Mimosoudní řešení sporu

   

  Dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen „spor“), pokud se nejedná o léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

   

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (dále ČOI). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

   

  Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

   

  Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20d až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

   

  4. Kontrolní orgán, řešení stížnosti

   

  Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího je:

  Česká obchodní inspekce

  Štěpánská 567/15

  120 00 Praha 2

  www.coi.cz

   

  Na tento orgán se lze obrátit se stížnostmi na činnost prodávajícího v případech uvedených obecně závaznými předpisy.

   

  Se stížností na činnost obchodu prodávajícího je rovněž možné se obrátit přímo na prodávajícího na adrese :

   

  ANV Knives

  Pražská 1647,

  676 02 Moravské Budějovice

  Czech Republic

   

  5. Závěrečná ustanovení

   

  Tento reklamační řád je platný a účinný od 22.04. 2020 Prodávající si vyhrazuje právo změnit reklamační řád bez předchozího upozornění.

   

  Praha, 22.04  2020

   

  ANV Knives  s.r.o.

  FOLLOW ACTA NON VERBA