LIFETIME WARRANTY / DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

 

LifeTime_WarrantyACTA NON VERBA KNIVES come with a Lifetime Warranty!
This means that if your knife exhibits any defective workmanship or material defects, we will repair your knife or replace it for a new one completely free of charge.
To make a warranty claim, all you have to do is present the completed warranty certificate or sales receipt.
You can make claims at the shop where you purchased the knife or send it together with these documents to the following address:

ANV Knives Warranty Service
Pražská 1647, 676 02 Moravské Budějovice
Czech Republic
+420 735 751 750 info@anvknives.com 
We will handle your claim within 30 days of its receipt.

 THE LIFETIME WARRANTY DOES NOT COVER:
Sheaths, add-ons and accessories
Consumable parts such as screws, washers or hardware, unless the defect was caused due to defective material or workmanship
Cosmetic defects, including scratches and scrapes, unless the defect was caused due to defective material or workmanship
Fading of anodised parts or protective films which naturally change over time, unless the defect was caused due to defective material or workmanship
Damage caused due to the knife being dropped or due to an accident
Damage caused by a third party, for example due to use of tools, products, accessories or spare parts of third parties or a product which does not comply with ANV Knives product specifications
Damage caused due to inexpert disassembly or assembly of any part
Damage caused due to inappropriate use of the knife, in particular as a screwdriver, prong or crowbar
Damage caused due to excessive or aggressive movement of the blade (quick opening and closing of a folding knife)
Damage caused due to maintenance using inappropriate products or products which do not comply with the specifications of ANV Knives
Damage caused due to maintenance performed by anyone who is not a certified representative of ANV Knives
Damage caused due to replacement of parts or upgrade using parts other than parts from ANV Knives
Damage caused due to replacement of the blade or hardware with blades or hardware from other models
Damage caused due to insufficient maintenance
Damage caused due to storage of the product in an unsuitable environment such as an acidic environment or salt water
Regular wear and tear of materials such as leather, wood, metal, glass or plastics etc.

We reserve the right at any time to change our product in order to maintain our competitive ability on the market or to improve production methods. Knife upgrades to the latest model are not possible within the framework of the warranty. If a claim is acknowledged for a product which is no longer manufactured, we will repair it using new components. If you make a claim which is not deemed to be justified, we will perform repair using new components at your cost after consulting you.

 


 

LifeTime_Warranty
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
Všechny naše nože mají doživotní záruku!
Pokud by se tedy na vašem noži objevily vady ve zpracování nebo vady materiálu, opravíme nebo vyměníme váš nůž za nový, a to zcela zdarma.
Pro uplatnění záruky stačí předložit vyplněný záruční list nebo doklad o zakoupení.
Případnou reklamaci můžete uplatnit přímo u prodejce u kterého jste nůž zakoupili nebo můžete nůž včetně těchto dokumentů zaslat na adresu:

ANV Knives Warranty Service
Pražská 1647, 676 02 Moravské Budějovice
Czech Republic
+420 735 751 750 info@anvknives.com 
Vaši reklamaci zpracujeme do 30 dní od obdržení.

 DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
Pouzdra, doplňky a příslušenství
Spotřební díly jako jsou šrouby, podložky nebo hardware, pokud nedošlo k závadě z důvodu vady materiálu nebo zpracování
Kosmetické vady a poškození, včetně škrábanců a odření, pokud nedošlo k závadě z důvodu vady materiálu nebo zpracování
Vyblednutí eloxovaných částí nebo ochranných povlaků, které se přirozeně mění v průběhu času, pokud nedošlo k závadě z důvodu vady materiálu nebo zpracování
Škody způsobené pádem a nehodou
Škody způsobené třetí stranou, například použitím nástrojů, přípravků, příslušenství nebo náhradních dílů třetích stran nebo výrobkem, který nesplňuje specifikace výrobku ANV Knives
Škody způsobené neodbornou demontáží nebo montáží některého dílu
Škody způsobené nevhodným použitím nože zejména jako šroubovák, bodec nebo páčidlo
Škody způsobené nadměrným anebo agresivním pohybem čepelí (rychlé otevírání a zavírání zavíracího nože)
Škody způsobené údržbou nevhodnými prostředky nebo prostředky, které neodpovídají specifikaci ANV Knives
Škody způsobené údržbou, prováděné každým, kdo není certifikovaným zástupcem společnosti ANV Knives
Škody způsobené výměnou dílů nebo Upgradem pomocí jiných dílů než dílů ANV Knives
Škody způsobené záměnou čepelí nebo hardwaru z jiných modelů
Škody způsobené nedostatečnou údržbou
Škody způsobené uchováváním výrobku v nevhodném prostředí jako je kyselé prostředí, vlhké prostředí nebo slaná voda
Běžné opotřebení materiálů jako je kůže, dřevo, kov, sklo, plasty atd.

Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit náš produkt, abychom udrželi konkurenceschopnost na trhu anebo zlepšili výrobní metody. Upgrady nože, které odpovídají nejnovějšímu modelu, nejsou v rámci záruky možné. Pokud dojde k uznání reklamace výrobku, který již není vyráběn, provedeme opravu pomocí nových součástí.Pokud podáte reklamaci, která nebude uznána jako oprávněná, provedeme po konzultaci s Vámi, opravu pomocí nových součástí na vaše náklady.

FOLLOW ACTA NON VERBA

INSTAGRAM @anvknives